WWD.com/runway/fall-ready-to-wear-2010/review/matohu3012726
runway
shows-reviews

Matohu RTW Fall 2010

Hiroyuki Horihata and Makiko Sekiguchi brought modern and fresh twists to Asian silhouettes.