WWD.com/retail-news/retail-features/bottega-veneta-unveils-flagship-in-omotesando-537797
retail-features
retail-features

Bottega Veneta Unveils Flagship in Omotesando

Tomas Maier is the latest designer to take a Tokyo tour.

By