WWD.com/retail-news/department-stores/kohls-eyes-manhattan-site-2244611
department-stores
department-stores

Kohl's Eyes Manhattan Site

Kohl’s may be the next middle market retailer to take on Manhattan.