WWD.com/fashion-news/fashion-features/tokyo-fashion-week-designer-mikio-sakabe-1732375
fashion-features
fashion-features

Japan Fashion Week: Mikio Sakabe

Japan Fashion Week: Mikio Sakabe Spring 2009