WWD.com/fashion-news/fashion-features/sachika-rtw-spring-2014-7225352
fashion-features
fashion-features

Sachika RTW Spring 2014

Twins To-Tam and To-Nya Sachika showed their women’s Sachika line and their debut men’s collection, Tuxx by Sachika.